ผู้บังคับบัญชา

  102408.jpg

     พ.ต.อ.ประเสริฐ หนูดี

      ผกก.สภ.ชัยบาดาล

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

royal pl
plan
aec58
movingtowards

102408

พ.ต.อ
.ประเสริฐ หนูดี
ผกก.สภ.ชัยบาดาล
คณะกรรมการโดยตำแหน่ง

IMG_20170718_0001.jpg 
นายจเร โคติวงษ์
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
คณะกรรมการโดยตำแหน่ง

03
พ.ต.ท.สุบรรณ  โชคพิมพา
รอง ผกก.ป.สภ.ชัยบาดาล
คณะกรรมการโดยตำแหน่ง/เลขานุการ

05
พ.ต.ท.พิทักษ์  กลิ่นหอม
รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.ลำสนธิ ปฏิบัติหน้าที่ สภ.ชัยบาดาล
คณะกรรมการโดยตำแหน่ง

06
พ.ต.ท.ฉันท   วิชัยปะ
สวป.สภ.ชัยบาดาล  
คณะกรรมการโดยตำแหน่ง

07                  08

                                   นางธัญญมน  ศรีผ่าน                                                     นายอดิเรก  บุญจันทร์
                       นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลำนารายณ์                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ
                               คณะกรรมการโดยตำแหน่ง                                            คณะกรรมการจากการเลือก

09                  10

นายสมรรถ  มงคลศิลป์                                             ดร.ต่อศักดิ์  บุญเสือ
                         กำนันตำบลบัวชุม                    ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
คณะกรรมการจากการเลือก                                          ข้าราชการในพื้นที่ 

11                  12

      นายวัชระ  รื่นอุดม                                                นายวีระศักดิ์  ปนสุวรรณ
         ผอ.สาธารณสุขอำเภอชัยบาดาล                             ผอ.แขวงการทางลพบุรีที่ ๒ (ลำนารายณ์)
ข้าราชการในพื้นที่                                                  ข้าราชการในพื้นที่

13                  14

นายพงศ์เดช  มนูพิพัฒน์พงศ์                                   นายสุรชัย  เชิดชูชัยทิพย์
  ประกอบธุรกิจส่วนตัว                                             ประกอบธุรกิจส่วนตัว
   ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก                               ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก

15                  16

        นางสำรวย  คมกลาง                                    นางสาวเพียงกมล  พงษ์ประติยานนท์
   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม                              ประกอบธุรกิจส่วนตัว                
ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก                                ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก 

17                  18

          นางจำเนียร  วิลาทัน                                           นายปรีชา  ตรีเนตรกมล        
ประกอบธุรกิจส่วนตัว                                             ประกอบธุรกิจส่วนตัว
ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก                               ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก

19                  20

     นายสัจฉิกรณ์  เลาหประดิษฐ์สกุล                                     นายภพ  สุประเพียร              
ประกอบธุรกิจส่วนตัว                                           ประกอบธุรกิจส่วนตัว
ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก                               ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก

21

นายกันต์ศักดิ์  หอมกลิ่นราตรี
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก

 

__________________________________________________________________________________________________________

: